ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δημοτικό Σχολείο Χαλκιόπουλου
Είδος Παρέμβασης: Bιωματική παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Γ’, Δ΄, Ε΄& ΣΤ’ τάξης
Θέμα : Διαχείριση Θυμού

Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου
Είδος Παρέμβασης: Bιωματική παρέμβαση
Ομάδα-Στόχος: Μαθητές Β΄ τάξης
Θέμα: Bulling