ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ “ΙΘΑΚΕΣ”