Κέντρο Πρόληψης Και Εικαστικής Παρέμβασης “ΙΘΑΚΕΣ”